Kwaliteitsimpuls Nijmeegs Opbouwwerk

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

In 2016 heeft het Nijmeegse opbouwwerk een extra kwaliteitsimpuls gekregen. Er was (tijdelijk) 3 fte extra personele inzet beschikbaar ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van het opbouwwerk (periode februari – december 2016). De nieuwe praktijkontwikkelaars stimuleerden de lerende en onderzoekende houding van de opbouwwerkers van Tandem en ondersteunden hen bij het in de praktijk brengen en doorontwikkelen van de verschillende methodieken en werkwijzen die het opbouwwerk hanteert. Eén van de concrete producten die dit heeft opgeleverd is het Opbouwwerk bouwstenenboek. Hieronder wordt hier meer over verteld.

De aanleiding voor deze impuls
Het sociale domein is volop in beweging. De invoering van sociale wijkteams; de uitnodiging aan bewoners tot meer participatie en eigen verantwoordelijkheid; inclusie van mensen met beperkingen; de instroom van vluchtelingen en de reacties daarop. Medewerkers in welzijn, zorg en overheid staan voor de uitdaging zich daartoe te verhouden en hun werk daarin verder te ontwikkelen. De vernieuwingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn, zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle partijen in het sociale domein. Dat gaat niet vanzelf, investeringen zijn nodig om de sociale wijkteams, de Stips, het wijkmanagement en het opbouwwerk (“de vierhoek”) in Nijmegen voldoende toe te rusten om hun taken effectief uit te kunnen voeren. Opbouwwerkers zijn binnen dit turbulente sociale domein werkzaam en richten zich op sociale cohesie en het verbinden van buurt- en wijkbewoners. Een opbouwwerker heeft te maken met praktisch alle maatschappelijke kwesties die spelen in de wijk, de regio en het land.

Hierin wordt van opbouwwerkers verwacht dat zij participatie organiseren en daarbij partners en andere professionals meenemen in collectief en inclusief werken. De grote snelheid en veranderlijkheid van thematiek, de complexiteit van het werkveld, de hoeveelheid partners, de beperkt beschikbare uren en werken vanuit participatie zorgen ervoor dat opbouwwerkers constant hun positie en rol moeten bepalen. Daarbij moeten ze ook nog eens adequaat kunnen prioriteren. Het Opbouwwerk bouwstenenboek bundelt de belangrijkste stappen om het opbouwwerk op een goede manier in te vullen.

• Voor nieuwe opbouwwerkers biedt dit boek een praktische leidraad.
• Voor ervaren opbouwwerkers is dit boek een naslagwerk.
• Voor (samenwerkings)partners en andere geïnteresseerden biedt het boek een inkijkje in het werkveld van het opbouwwerk.

#1: Een voorbeeld van een nieuwe activiteit in het opbouwwerk (de Oasis-game)
#2: Artikel over het Nijmeegse opbouwwerk op Buurtwijs
#3: Artikel op blog Sociale Vraagstukken over de rol van het opbouwwerk